Algemene huurvoorwaarden verhuurbedrijf zakelijke markt

 

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

– huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of

personenvennootschap die als huurder de huurovereenkomst sluit;

– verhuurder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

– schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

– beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of

vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren

onder meer de kosten van vervanging van het voertuig, de derving van huurinkomsten en de kosten van opsporing in geval van vermissing

van het voertuig;

– met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar

van het voertuig aansprakelijk is;

– bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

– bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer

dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de

grond bevinden;

– afmelden: vorm van inleveren van het voertuig op een andere locatie dan die van verhuurder waarbij huurder aangeeft waar en wanneer het

voertuig kan worden opgehaald door verhuurder.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk

is overeengekomen. Indien geen einddatum op de huurovereenkomst staat vermeld, wordt het voertuig geacht voor een periode van

30 dagen te zijn gehuurd. Na het verstrijken van deze periode zal de huurperiode telkens met 30 dagen worden verlengd, tenzij huurder

het voertuig aan verhuurder heeft geretourneerd.

2. Slechts nadoor verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden

van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder

feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Het na het optreden van een defect aan de

kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Voor een PTO- of een koelmotor- bedrijfsurenteller

geldt hetzelfde.

Artikel 2: Aflevering voertuig door verhuurder op locatie

1. In geval het voertuig op locatie wordt afgeleverd, dient huurder te tekenen voor in ontvangstname en de staat van het voertuig. Indien

huurder bij aflevering niet in staat is hiervoor te tekenen, kan hij tot twee uur na aflevering van het voertuig eventuele afwijkingen met

betrekking tot de in ontvangstname en de staat aan verhuurder kenbaar maken. Indien huurder niet of niet-tijdig reageert, stemt hij in met

de in ontvangstname en de staat van het voertuig.

2. Indien de huurperiode binnen één uur na openingstijd van verhuurder aanvangt, is verhuurder gerechtigd het voertuig af te leveren tot

maximaal vijf werkuren voordat de huurperiode aanvangt. De huurpenningen zijn verschuldigd vanaf de ingang van de huurperiode.

3. Verhuurder levert het voertuig niet af zonder overdracht aan huurder indien er geen veilige en gratis parkeerplaats voorhanden is.

4. Verhuurder geeft de sleutel van het voertuig enkel af aan een daartoe gerechtigd persoon en laat de sleutel niet achter in een brievenbus

of andere plek die niet voldoende beveiligd is.

5. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor afleveringen die op zijn verzoek of op verzoek van de bestuurder op locatie plaatsvinden.

Artikel 3: Inlevering voertuig door huurder

1. Huurder dient het voertuig op het tijdstip en de locatie die op de huurovereenkomst vermeld staan in te leveren danwel af te melden.

2. Bij inlevering binnen kantoortijden op een andere locatie dan die van verhuurder dient het voertuig minimaal één uur na afmelding

beschikbaar te zijn voor verhuurder om te worden afgehaald. Bij gebreke daarvan loopt de huurovereenkomst door tot de eerstvolgende

werkdag.                    

3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren danwel afmelden van het voertuig. De huurperiode eindigt op het

moment dat het voertuig correct is afgemeld. Afmeldingen met terugwerkende kracht en afmeldingen voor momenten in de toekomst zijn

niet mogelijk.

4. Indien huurder of bestuurder niet aanwezig is op het moment dat verhuurder het voertuig afhaalt, gaat hij akkoord met de bevindingen van

verhuurder inzake de staat van het voertuig.

Artikel 4: Verlenging van de huurperiode

Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde

bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.

Artikel 5: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van

verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien

verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij

een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Artikel 6: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 7: Betaling

1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling

van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot

vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico

wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen

risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt,

waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij een eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of

een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

3. Betaling van de huurpenningen dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden.

Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van

rechtswege in verzuim. Indien is overeengekomen dat bedragen bij wijze van automatische incasso geïncasseerd zullen worden en dat

niet mogelijk is, is huurder in verzuim vanaf het moment van de vergeefse poging tot automatische incasso. Vanaf de datum van verzuim

is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunt op jaarbasis verschuldigd, waarbij

een gedeelte van een maand als een maand geldt.

4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van

incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het

verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan

€ 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Artikel 8: (Bijkomende) Kosten

1. Bijkomende kosten: Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

2. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig: Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten,

zoals tolgelden, kilometerheffing, kosten voor een Eurovignet, kosten uit beschikkingen die voortkomen uit overtredingen en de kosten voor

brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 9: Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het voertuig

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig, de sleutel en andere toebehoren daarbij of onderdelen daarvan om te gaan en ervoor

te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in

rekening worden gebracht, met een minimum van € 45,- (excl. BTW).

3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen

het voertuig besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid.

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig, de sleutel of andere toebehoren ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als

bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan

een ander in gebruik te geven.

7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

8. Indien verhuuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig

heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder deze identiteit desverzocht aan verhuurder mede te delen.

9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig

wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

met verhuurder.

11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep

van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat

huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen.

12. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaanmaken

van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen

gelden.

13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de vereiste toevoegingen.

14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot

verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15. In geval van schade aan of vermissing van het voertuig, toebehoren daarbij of onderdelen daarvan of enige gebeurtenis waaruit met grote

mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, is huurder verplicht:

– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

– de instructies van verhuurder op te volgen;

– de politie ter plaatse te waarschuwen;

– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens

verzekeraar te verstrekken;

– binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met, indien vereist, een kopie rijbewijs van de bestuurder

aan verhuurder te overleggen;

– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

– de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van

schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.

16. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:

– verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- en bedrijfsurenteller;

– verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem;

– defect raken van het voertuig of over een storing die het voertuig vertoont ;

– beslaglegging op het voertuig;

en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het

voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde

toestand te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of

anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval

beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9 of anderszins daarmee verband houdt;

– de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of terrein waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico

geschiedt;

– het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;

– de schade is ontstaan doordat huurder de instructies van verhuurder niet heeft opgevolgd;

– de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van wegneming van het voertuig en huurder de bij het

voertuig behorende sleutels, bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en

de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder heeft ingeleverd;

– de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van

gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen. Indien verhuurder door huurder gestelde feiten met betrekking tot de

oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient huurder diens feitelijke stellingen te bewijzen.

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of

tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de

aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 5.000,- in geval van bovenhoofdse schade.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op

het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de

verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand

bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd

met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een

omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 11: Herstellingen van het voertuig

1. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden

te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk of een

garagebedrijf dat door verhuurder daartoe is aangewezen. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe

toestemming van verhuurder te krijgen.

2. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter keuring, reparatie of controle aanbieden.

Artikel 12: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of

behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van

verhuurder zijn te vergen.

3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst

de gebreken kende of behoorde te kennen.

4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de

gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 13: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van

het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig

was.

Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos

te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt,

is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 14: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de

huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van

verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte

kosten.

 15. Artikel ontbinding van de huur.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit

van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de

huurperiode één of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien

huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien

van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland

verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die

van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder dient alle

medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade

die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 16: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere

gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 17: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet

bescherming persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven

aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie

geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan

gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking

tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden

gehonoreerd.

Artikel 18: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Indien huurder ten tijde van het inleiden van een gerechtelijke procedure buiten Nederland woont of gevestigd is,

is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder.

 

 

 

 

 

 

 

Les auto verhuur

 

Vervangende  lesauto:  

                    

                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Als rijschoolhouder heeft u ongetwijfeld een overvolle agenda en kunt u uw auto geen moment missen.

 

Toch kunt u in een situatie terechtkomen dat u niet over uw lesauto kunt beschikken

bijvoorbeeld vanwege schade of onderhoud.

 

Wanneer u onverhoopt in een dergelijke situatie belandt, dan hebben wij voor u de oplossing.

 

Verhuurbedrijf Dorenbos is gespecialiseerd in de verhuur van uitstekend onderhouden lesauto’s,

die allemaal voldoen aan de eisen van het CBR.

 

Kwaliteit,flexibiliteit en een goede service staan bij ons voorop.

 

Wij vinden het belangrijk u een passende oplossing te bieden wanneer u tijdelijk geen beschikking heeft over uw eigen lesauto en zorgen er graag voor dat de afspraken in uw agenda gewoon door kunnen gaan.

 

Wij staan 7 dagen per week voor u klaar!

 

Al onze lesauto’s zijn 5-deurs uitgevoerd, rijden op diesel en zijn voorzien van

dubbele bediening, dubbele binnen en buitenspiegels.

 

 

   Tarieven:                                                                                          

 

Dag:          Week:           Maand:                                                        


€ 50,00      € 300,00       € 1000,00

 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW
Per dag 100 km vrij
Boven de 100 km geldt een bedrag van € 0,15 km

 

Daghuur:
24 uur, begint op de huurdag om 8:00 uur en eindigt de volgende dag om 8:00 uur
Weekhuur:
7 dagen begint maandag om 8:00 uur en eindigt zondag om 19:00 uur.
Maandhuur:
30 dagen, onafhankelijk van kalendermaand.

kilometer vrij .

 

 

In overleg zijn ander aanvang en retourtijden mogelijk.

 

 

 

Huurvoorwaarden

 

Borgsom:
Bij het huren van een lesauto dient door de huurder een borgsom van € 500,00 te worden betaald.

Bij maand verhuur borgsom € 750,00 .
Bij terugkomst van de gehuurde lesauto wordt de borgsom verrekend met de huur nota.        
Borgsom dient altijd vooruitbetaald te worden.

Legitimatie:
Bij aanvang van de huurlesauto dient de huurder zich te legitimeren middels een geldige Nederlandse identiteitsbewijs en geldige instructeurcertificaat. Minimale leeftijd huurder c.q. bestuurder dient 21 jaar te zijn en langer dan 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs.

Brandstof:
De huurlesauto wordt met een volle tank ter beschikking gesteld en dient weer volledig afgetankt te zijn bij terugkomst  evt. overleggen tanknota Als de tank niet afgetankt is bij terugkomst wordt, naast de prijs van de ontbrekende brandstof, een bedrag van € 15,00 exclusief BTW aan handelingskosten in rekening gebracht.

Werkgebied:
De huurlesauto mag uitsluitend binnen de landgrenzen van Nederland.

Bestuurder:
De huurlesauto mag uitsluitend door de huurder of door een kandidaat onder toezicht van de huurder bestuurd worden.

Verzekering:
De huurlesauto is verzekerd, in geval van schade geldt een eigen risico van € 750,00 exclusief BTW, per gebeurtenis.(tenzij de schade geheel verhaald kan worden op een tegenpartij)

Afkoopbaarheid eigen risico niet mogelijk.

Schade:
Wanneer tijdens de huurperiode de auto beschadigd raakt, dient de schade binnen 12 uur telefonisch gemeld te worden.

En binnen 48 uur een volledig ingevulde en ondertekend schadeformulier in geleverd te worden.

Schade als gevolg van roekeloos rijgedrag, drank of drugsgebruik is volledig voor rekening van de huurder.

Bovenhoofdse schade is geheel voor eigen rekening van huurder.

Eigen risico geldt ook voor banden en ruitschades.

Schade ontstaan door onbekenden cq. Niet verhaalbaar is voor rekening van huurder.

Niet gemelde schade is voor rekening van huurder.

Verkeersovertredingen:
Verkeersboetes voor overtredingen tijdens de huurperiode zijn volledig voor rekening van de huurder.

Verkeersboetes worden verhoogd met €15,00 exclusief BTW en administratiekosten .

Er dient een eenmalige machtiging ondertekend te worden voor het af schrijven van verkeers boetes.

Verantwoordelijkheid:
Huurder is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de huurlesauto, autosleutels en de autopapieren.

Reserveren:
Huren kan telefonisch of per e-mail en is pas definitief als wij contact met u hebben opgenomen en na schriftelijk overeenstemming. Eventuele annulering van uw reservering is kosteloos indien dit minimaal 24 uur voor aanvang van de huurperiode gebeurt. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt € 50,00  exclusief BTW in rekening te brengen.

Terugbrengen:
Bij het niet tijdig terugbrengen volgens afspraak wordt € 50,00 exclusief BTW per dag bovenop de huursom in rekening gebracht.
Overige voorwaarden:
Er zijn standaard huur voorwaarden van toepassing op de huurovereenkomst. Deze voorwaarden dienen ondertekend te worden bij aanvang huur. Dorenbos autoverhuur behoudt zich het recht van het weigeren van verhuur zonder opgaaf van reden.